Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bolagsstyrning

Hitta på sidan

Bolagsstyrning

Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB och komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med dotterbolag en fastighetskoncern och bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun.

LudvikaHem ska i sin verksamhet förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler (i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter) inom Ludvika kommun. Verksamheten ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektiven antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagens årsstämmor. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägaren utser och tillsätter styrelserna i bolagen. Detta sker på mandatperioder om fyra år.

Styrelsemöten hålls månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagens verksamhet.

Som ingående dokument i processen för bolagsstyrning finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Intern styrning och kontroll samt Riktlinjer för värdegrund.