Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Miljö

Hitta på sidan

Vårt miljöarbete

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel - från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Vi som fastighetsägare har ett stort ansvar och därför strävar vi alltid efter att vårt miljö- och energiarbete ska leda till en långsiktig och hållbar utveckling. Förutom större projekt arbetar vi även med enklare lösningar, så som tex. laddstolpar för elbil, LED-belysning i både lokaler och bostadsområden samt informationsmaterial för beteendeförändringar - dvs både stort och smått.

Klimatinitiativet

2019 gick vi med i Allmännyttans klimatinitiativ, vilket är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativets mål är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Miljö- och klimatsmart

Miljö- & Klimatsmart är en arbetsgrupp med uppdrag är att arbeta med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor. Arbetet utförs i projektform med årliga fokusområden där gruppen fungerar som samordnare i projekten. Gruppen kan även medverka i samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer. Projekten ska vara riktade till hyresgäster och anställda inom fastighetskoncernen.

Gruppen består av energicontroller och miljökoordinator samt representanter från samtliga avdelningar inom koncernen. Vid behov kan andra aktörer bjudas in för samarbete i projekt.

Miljöpolicy och mål

I vår miljöpolicy beskriver vi hur vi ska arbeta för att nå våra och klimatinitiativets mål, de strategiska målen i vår miljö- och enegiplan är:

 • Minskad energiförbrukning
 • Verka för ett energieffektivt nyttjande för fjärrvärmenätet
 • Fossilfri energi år 2030
 • Minskad klimatpåverkan från transporter
 • Hållbar avfallshantering
 • Närmiljö
 • Klimatsmarta hyresgäster

I samarbete med våra hyresgäster, entreprenörer och leverantörer ska vi skapa bostäder och lokaler som är miljövänliga, resurssnåla och utan hälsorisker.

 • Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut på alla nivåer i företaget
 • Miljöarbetet ska vara en naturlig del av och redovisas i all verksamhet
 • Vi ska sträva efter att ligga steget före gällande lagar och regler som påverkar miljön
 • Vi ska ta del av nya kunskaper för att ständigt utveckla miljöarbetet
 • Vi ska nyttja energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
 • Vi ska genomföra åtgärder som minskar utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt

Frågor och svar

Det finns mycket du som hyresgäst kan göra för att bidra till en bättre miljö, här är några exemepel:
- Du kan se över ditt elavtal, välj ett mijömärkt eller ett fosilfritt elavtal!
- Du kan minska din energi- och vattenanvändning, läs mer om hur du gör det här.
- Du kan sortera ditt avfall rätt, läs mer om hur du sorterar ditt avfall här.
- Du kan välja ett miljövänligt transportmedel, exempelvis ta cykeln eller åka kollektivt.
Äger du en elbil kan du ansöka om en laddplats hos oss här.

Du kan läsa mer och få kunskap om hur du som individ kan bidra till en bättre miljö här:
- Naturskyddsföreningens inspiration, tips och verktyg.
- WWFs planet- och miljövänliga tips.